ด่วนที่สุด คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564

1416
ด่วนที่สุด คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564

ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04009/ว 7561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2564 และ รายละเอียดการดำเนินการคัดเลือกให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบและดำเนินการ นั้น

เพิ่มเพื่อน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปในทางเดียวกัน เกิดความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://personal.obec.go.th 

ด่วนที่สุด คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564

 

 

ด่วนที่สุด คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564

 

 

ด่วนที่สุด คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล ด่วนที่สุด คู่มือ การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 จาก สพฐ.