ด่วนที่สุด !! ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ 18 มี.ค.63) เลื่อนการรับสมัครนักเรียน  จนกว่า สพฐ.จะแจ้งต่อไป 

2358

ด่วนที่สุด !! ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ 18 มี.ค.63) เลื่อนการรับสมัครนักเรียน
จนกว่า สพฐ.จะแจ้งต่อไป

สพฐ. ยกเลิกหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว 269 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และ หนังสือ สพฐ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/0ว 1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563  และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1181 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แทน 

 

ด่วนที่สุด !! ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ 18 มี.ค.63) เลื่อนการรับสมัครนักเรียน  จนกว่า สพฐ.จะแจ้งต่อไป 
ด่วนที่สุด !! ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ 18 มี.ค.63) เลื่อนการรับสมัครนักเรียน  จนกว่า สพฐ.จะแจ้งต่อไป

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ   
ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.  ลงวันที่ 18 มี.ค.63

ที่มา  สพฐ.