ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564

2016

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564

แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะรายการงบลงทุนปีเดียว) รอบที่ 1

ตามที่ สพฐ.โดยสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งแนวทางการบริหาร งบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน ปี 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 17 ลงวันที่ 5 มกราคม 2554 กําหนดให้ สพท. ดําเนินการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายเฉพาะรายการลงทุนปีเดียวทุกรายการ นั้น

เพื่อให้การส่งคืนงบประมาณหลือจ่ายเฉพาะรายการงบลงทุนปีเดียวทุกรายการ มีความถูกต้อง และตรงกับยอดเงินงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในระบบ GFMIS จึงให้ สพท. ถือปฏิบัติ ดังนี้

  1. ดาวน์โหลด “บัญชีรายละเอียดส่งคืนเงินเหลือจ่าย รอบที่ 1” ซึ่งเป็นไฟล์ Excel ที่ สคส.นําชิ้นไว้ ในเว็บไซต์สํานักการคลังและสินทรัพย์ รายการที่อยู่ในบัญชีนี้ทั้งหมด คือ รายการที่ สพฐ.จะดึงเงินกลับ คืนส่วนกลางภายใน วันที่ 29 มกราคม 2564
  2. ในไฟล์ Excel ให้ตรวจสอบรายการและตัดบรรทัดรายการที่ไม่ใช่รายการของตนเองออก 
  3. ให้ สพท. กรอกรายละเอียดดังนี้ (มี 3 กรณี) 

กรณีที่ 1 ยอดงบประมาณตรงกัน

ให้ทําเครื่องหมาย + ยืนยันรายการในช่อง “กรณียอดตรง” ซึ่งเป็นยอดเงินเหลือจ่าย ที่ สพฐ. จะดึงงบประมาณกลับส่วนกลาง

กรณีที่ 2 ยอดงบประมาณไม่ตรงกับของ สพท.

ตัวอย่างเช่น เหลือเงินน้อยกว่า ให้เติมตัวเลขยอดเงินที่มีอยู่จริง ในช่อง “กรณียอดไม่ตรง” สพฐ. จะดึงงบประมาณกลับ ตามตัวเลขที่ สพท. มีอยู่จริง

กรณีที่ 3 เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินเหลือจ่าย

หากพบว่ารายการใน List เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินเหลือจ่ายที่แท้จริง เนื่องจาก สพท. ยังบันทึกยอด Po ไม่ครบ หรือกรณีอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณก่อนวันที่ 5 ม.ค. 2564 แล้ว แต่ยัง ไม่ได้สร้างรหัสรายการใหม่ ให้เติมยอดเงินในซ่อง “ไม่ส่งคืน” และต้องเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน ในช่องเหตุผลด้วย (สพฐ. จะยกเว้นการดึงงบประมาณกลับ)

  1. ส่งไฟล์ Excel ที่ได้ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว มายัง อีเมล์ ชื่อ [email protected] ภายในวันที่ 22 มกราคม 2554
  2. จากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลออกกระดาษ และให้ ผอ.สพท. หรือ รอง ผอ.สพท. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการ ผอ.สพท. เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายการข้อมูล และส่งเป็นหนังสือมายัง สนผ.สพฐ. ตามหนังสือที่อ้าง (ว17) เพื่อยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. ข้อมูลที่ สพท. จัดส่งให้ สนผ.สพฐ. จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก
  4. เนื่องจากเป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของ สพฐ. ดังนั้น สพท. ที่จงใจไม่รายงานข้อมูล หรือรายงานข้อมูลล่าช้า จะถือเป็นความบกพร่อง และต้องชี้แจงต่อผู้บริหารของ สพฐ.ต่อไป

โทร. 02-280-5514 กลุ่มงบประมาณ 3 สนผ. / 02-288-5628 กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ สคส..

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564
ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564
ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564
ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์

หนังสือนำ
บัญชีรายละเอียด

ขอบคุณที่มา : สพฐ.