Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ด้วยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ขอหารือเกี่ยวกับการใช้อัตราว่างในการเปิดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่ากรณีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานจํานวนอัตราว่างและสาขาวิชาเอกที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รายงานจํานวนอัตราว่างในสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากําลังครู ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใช้ในการเปิดสอบแข่งขันฯ โดยใช้ข้อมูลสภาพอัตรากําลังครู ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดทําข้อมูลสภาพอัตรากําลังครู ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปรากฏว่า สถานศึกษาที่ได้รายงานอัตราว่างเพื่อใช้ในการเปิดสอบแข่งขันฯ มีสภาพอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดแล้ว จากกรณีดังกล่าว จะสามารถนําอัตราว่างไปเปิดสอบแข่งขันได้หรือไม่ ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ว่าสถานศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องมีจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เกินเกณฑ์อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ในการนี้ หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใด ที่ประสบปัญหากรณีดังกล่าว ขอให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ เพื่อยกเลิกการใช้อัตราว่าง ในการเปิดสอบแข่งขันฯ พร้อมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานทราบโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

กลุ่มแผนอัตรากําลัง โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

ดาวน์โหลดไฟล์>>

ที่มา : สพร. สพฐ.


You might also like