Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1551 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง สำรวจความประสงค์การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 และข้อมูลตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาฯ

Advertisement

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1551 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง สำรวจความประสงค์การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 และข้อมูลตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาฯ

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดหนังสือ

Advertisement

ถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจำนวน 65 แห่งดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยปีพ.ศ 2560 นั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวจะครบกำหนดการขึ้นบัญชีภายในวันที่ 27 เมษายน 2561 ประกอบกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกหมดบัญชีแล้ว

ดังนั้นเพื่อ เตรียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยปีพศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอทราบว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนี้ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยปีพศ. 2561 หรือไม่

หากประสงค์ดำเนินการขอให้จัดทำข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่างกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามแบบดังแนบส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางอีเมล์ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561

Advertisement

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่างกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเสนอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดหนังสือ

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like