Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2307 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

Advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๓(๕)/ ๓๙  ๐๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานผู้ใช้ครูในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม ในการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น และกําหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในพื้นที่ภูมิลําเนาของตนเอง จึงขอความอนุเคราะห์เพื่ออํานวยความสะดวกในการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์เข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอํานวยความสะดวกในการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๙๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอบคุณที่มา >> สพร.สพฐ.

You might also like