ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3654 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563

2279
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3654 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3654 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3654 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563

เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดทำข้อมูลสภาพ
อัตรากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๑๐ มิถุนายน เดิม) สำหรับ
วางแผนและบริหารจัดการอัตรากำลังในภาพรวม ซึ่งได้มีการปรับปรุงเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลังให้มีความชัดเจนและครอบคลุม เพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้บริหารอัตรากำลัง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกาจัดทำข้อมูลดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
และตรงกับสภาพความเป็นจริง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศึกษาและทำความเข้าใจในเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บ
ข้อมูลอัตรากำลัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://personnel.obec.go.th หรือ QR Code ด้านล่างนี้

โดยให้ใช้ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบ DMC (ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
และข้อมูลจำนวนครูจากบัญชีถือจ่าย (จ.๑๘) โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนจัดส่งข้อมูลทางอีเมล [email protected] และเอกสาร จำนวน ๑ ชุด ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการรวบรวมและประมวลผลในภาพรวม ต่อไป

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3654 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3654 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่

ศธ 04009-ว 3654

คำชี้แจงการจัดทำข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม

1. แบบโรงเรียน 20 ก.ค. 63 พฐ

2. แบบ สพท. 20 ก.ค. 63 สพฐ

3. แบบ พรก.และลูกจ้าง 20 ก.ค. 63 สพฐ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ