Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3891 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3891 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่ง

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๕๓๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่ง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ไปให้ ก.ค.ศ. พิจารณาดําเนินการแล้วนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าเนื่องจากมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๓๙๙ ราย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดส่งบัญชีรายชื่อไปให้สํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อขอทราบผล การพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการฯ แล้ว ประกอบกับ เพื่อเป็นการเตรียมรองรับการทราบผล การพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกไปให้ ก.ค.ศ. พิจารณาทุกรายของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเพื่อให้สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษดําเนินการแจ้งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบ เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว หากรายใด เมื่อได้รับทราบผล การพิจารณาแล้วเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ในกรณีที่เห็นว่าการพิจารณานั้นคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และประสงค์ขอทบทวนผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้เสนอให้สํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาดําเนินการโดยด่วนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ 

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๔-๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๕

 

ดาวน์โหลด >> เปิดอ่านไฟล์  ว 3891

ที่มา : สพร. สพฐ.


You might also like