ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5603 การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

2148
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5603 การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5603 การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5603 การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ด่วนที่สุด
เรื่อง การสำวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด่วนที่สุด ที่ ศร ๕๑๐๑.๓/๒๗๔๖
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการแสกน OR Code เพื่อบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Google Form)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
ทราบและดำเนินการตรวจสอบว่ามีบุคลกรในสังกัดที่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการ
สอนให้ครบ ๑ ปี หรือไม่ หากพบว่ามี ขอให้ผู้ปฏิบัติกรสอนดังกล่าวบันทึกข้อมูลของตนเองในแบบสำรวจข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Google Fom) เพื่อส ‘ ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหางานการศึกษาพิเศษแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดทราบและดำเนินการตรวจสอบว่ามีบุคลากรในสังกัดที่มีใบอนุญาตปฏิบัติกรสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนให้ครบ ๑ ปี หรือไม่ หากมีขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลของตนเองในแบบสำรวจข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบเพิ่มเติม

การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.