ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5954 การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติการงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2757
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5954 การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติการงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5954 การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติการงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5954 การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติการงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๘

ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัตสรรครูขาดแคลนขั้นวิกฤต  จำนวน ๑ ชุด

๒. บัญชีจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน ๑ ชุด

๓. บัญชีจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และขาดแคลน จำนวน ๑ ชุด

๔. บัญชีจัดสรรครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน จำนวน ๑ ชุด

๕. บัญชีจัดสรรเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) จำนวน ๑ ชุด

๖. บัญชีจัตสรรนักการภารโรง จำนวน ๑ ชุด

๗. บัญชีจัดสรรธุรการอัตราละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ชุด

๘. บัญชีจัดสรรธุรการอัตราละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ชุด

๙. แบบรายงานอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน ๑ ชุด

๑๐. แบบรายงานอัตราว่างธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งบัญชีจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ โดยให้จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม พร้อมทั้งสงวนอัตราว่างส่งคืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ โดยตำแหน่งธุรการโรงเรียนอัตราละ ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อว่างลงให้ปรับลดเป็นธุรการโรงเรียน อัตราละ ๙,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้หากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง จากการเลิกหรือรวมสถานศึกษาให้ส่งอัตราธุรการโรงเรียนคืน สพฐ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้รชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อราชการ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงนให้รชการรายเดิม ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖ต และประสงค์จะรับการจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ -๘

๒. หากผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๘) ว่างลงทุกกรณีให้รายงานตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙ – ๑๐ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน จนกว่าจะมีการแจ้งจัดสรรคืน

๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการบริหารอัตรากำลังตามความจำเป็นเหมาะสม

สำหรับการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการดังกล่าว ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ได้ประสงค์จะบรรจุป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องตำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางกำหนด ตามลำดับ ทั้งนี้ การจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการจะดำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องบประมาณแล้ว

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

หนังสือแจ้งจัดสรรอัตราจ้างปีงปม. 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ครูวิกฤต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บุคลากรใน สพท.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 บุคลากรใน สพท.ตั้งใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ครูดูแลพักนอน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 labboy
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นักการภารโรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ธุรการ15,000
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ธุรการ9000
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบรายงานอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ยกเว้นธุรการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย10 ตัวอย่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย10 แบบ15,000และ9,000ว่าง

ครูอัพดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/