Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 625 เรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง รายงานข้อมูลการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 625 เรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง รายงานข้อมูลการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

เพิ่มเพื่อน

ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

Advertisement

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ ว 4174 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยรายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และทุกครั้งที่มีการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว ทาง e-mail : [email protected] นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบแล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหลายแห่ง ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรายงานข้อมูลการเรียกบรรจุ ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

ทาง e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และทุกครั้งที่มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ขึ้นบัญชีผู้สิบแข่งได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่างๆ ทราบ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


You might also like