Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2190-ว2191 เรื่อง การประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ในประเด็นเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และ รองผู้บริหารสถานศึกษา การสอบแข่งขันตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการดําเนินการตามมาตรการ ปราบปรามการทุจริต ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2190-ว2191

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙๕๙ /๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด สัง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. กําหนดการการประชุม จํานวน ๑ ฉบับ

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ กําหนดจัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และ รองผู้บริหารสถานศึกษา การสอบแข่งขันตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการดําเนินการตามมาตรการ ปราบปรามการทุจริต ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารทั่วไป

Advertisement

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๔๔ – ๔๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๔๔๒

การประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอ่านทั้งหมด : คลิกที่นี่

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like