Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2792 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2792 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี ๒๕๖๑

Advertisement

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจํานวน ๑ ฉบับ ที่ นร ๐๕o๘/ว(ท) ๓๓๕๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานจํานวน ๑ ชุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒

ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี ดําเนินการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้รัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชกระแสและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี ๒๕๖๑ ทุกกรณี ทุกรายและ ทุกชั้นตรา และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ที่เคยได้รับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา (เมษายน ๒๕๕๖ – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ต่ํากว่าระดับดี (พอใช้ / ต้องปรับปรุง) และบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นอย่างช้า พร้อมส่งข้อมูล ไฟล์ excel ทาง E-mail : [email protected] อีกทางหนึ่งด้วย

Advertisement

การนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการครูฯ ใน “ระดับเป็นที่ยอมรับได้” เทียบเท่ากับ “ระดับดี” เพื่อใช้ในการดําเนินการต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ : กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล

โทร.๐ ๒๒๘๒ ๕๔๖๖, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘ ๙๙๙๒

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!!

1. ไฟล์ที่ 1 [‘ ขนาดไฟล์ 2.2 MB ‘]
2. ไฟล์ที่ 2 [‘ ขนาดไฟล์ 16.72 KB ‘]

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like