ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4053 เรื่อง การบริหารอัตรากำลัง ในภาพรวมของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2264
การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4053 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ /ว ๖๖๐๔
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานส่งคืนอัตราว่างจากผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ดำเนิการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการวางแผนและการบริหาร
อัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างลงจากกรณีผู้ครองตำแหน่งเดิมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

พร้อมรายงานคืนตำแหน่งว่างตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน ๗ วัน
หลังจากผู้ครองตำแหน่งเดิมลาออกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ และส่งข้อมูลในรูปแบบMicrosoft Excel ไปยัง E-Mail Address : [email protected] ด้วยอีกทางหนึ่ง โดยอัตราว่างที่รายงานส่งคืนแล้วห้ามนำไปใช้ทุกกรณี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงวนอัตราที่ส่งคืนดังกล่าวไว้เพื่อบริหาจัดการตามความสำคัญ จำเป็น กรณีเร่งด่วน หรือเกลี่ยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสภาพความขาดอัตรากำลัง และขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4053 เรื่อง การบริหารอัตรากำลัง ในภาพรวมของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4053 เรื่อง การบริหารอัตรากำลัง ในภาพรวมของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ว4053
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ