Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5442 การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

Advertisement

สวัสดีครับ เมื่อวันที่่ 7 ก.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5442 เรื่องการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. )ปี พ.ศ.2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการเปิดสอบครูผู้ช่วยในสาขาขาดแคลนที่อนุญาตให้สามารถสมัครสอบได้โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จึงแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งข้อมูลรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

การส่งข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. กรณีบรรจุและแต่งตั้งรอบแรก ส่งข้อมูลให้ สพฐ. ภายใน 20 กันายน 2561

2. กรณีบรรจุรอบต่อไป ส่งข้อมูลให้ สพฐ. ก่อนบรรุจและแต่งตั้ง อย่างน้อย 5 วันทำการ

เอกสารประกอบที่ต้องดำเนินการจัดส่ง

1.  สำเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

2.  สำเนาหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้

3. แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.09.10) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

4. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>  หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5442 การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

 

 


You might also like