ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5881 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เรื่อง กำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

393

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5881 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2558 เรื่อง
กำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับเป็นข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี
พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ที่มา : https://www.facebook.com/pobec/?fref=ts