Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

Advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ ฉบับ

ด้วย ก.ค.ศ.ได้มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและวิทยฐานะเดิม ที่สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๑๑๐ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีคําสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แห่งใหม่ ตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังคําสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายงานในหน้าที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ทางตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

๒. รายงานการส่งตัวและรับรายงานตัวของข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Advertisement

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โทร.๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๔ , ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๑๕

 

ดาวน์โหลดไฟล์ >> ไฟล์ที่ 1

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like