ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลจัดสรรอัตราข้าราชการครู ที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คปร.

370

ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลจัดสรรอัตราข้าราชการครู ที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คปร.

เอกสารแนบ

1. ไฟล์ที่ 1
2. ไฟล์ที่ 2

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ