Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! ศธ.แจ้งแนวทางปฎิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

Advertisement

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เว็บ”วต์กระทรวงศึกษาธิการได้เผยแพร่ บันทึกข้อความด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like