Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.กำชับให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Advertisement

สพฐ.กำชับให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง กําชับให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Advertisement

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๖๕๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒ /๒๕๕๘ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งนโยบายการปฏิบัติและ ข้อสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจนับจํานวนนักเรียนที่มีตัวตน เพื่อการแก้ปัญหา นักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน และให้รายงานข้อมูลจํานวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติ ที่ได้แจ้งไปแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนําข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และนําข้อมูลมาใช้ในการพิจารณากําหนด ขนาดของสถานศึกษา รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบรัดกุม จึงขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามแนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูล การมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการรายงานข้อมูลไม่ตรง ตามความเป็นจริง โดยมีเจตนาเพื่อหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจติดตามการดําเนินงาน ต่อไป

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด : หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว7080

ขอบคุณที่มา : สนผ. สพฐ.

You might also like