Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด! สพฐ.กำหนดแนวปฏิบัติการลดการบ้าน สำหรับนักเรียน

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำหนังสือแจ้ง เรื่องแนวปฏิบัติการลดการบ้าน สำหรับนักเรียน โดยมีรายละเอียดหนังสือดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง แนวปฏิบัติการลดการบ้านของนักเรียน

Advertisement

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยในการที่ครูมีส่วนหนึ่งให้การบ้านนักเรียนเป็นจำนวนมากและได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการหาแนวทางลดการบ้านและตั้งเป้าหมายให้ลดการบ้านลงให้ได้ทันที

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการลดการบ้านของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษามีความเข้าใจผิดชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรมจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาให้ดำเนินการดังนี้

1 สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงการมอบการบ้านให้นักเรียนโดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นเดียวกัน ต้องมีการวางแผนร่วมกัน 

2 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการให้การบ้านแบบบูรณาการร่วมกันการบ้าน 1 ชิ้นสามารถเป็นกิจกรรมเครื่องมือในการวัดและประเมินผลร่วมกันของหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้าน

3 คำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนทั้งจำนวนสาระการเรียนรู้ปริมาณของการบ้านระยะเวลาการส่งการบ้านความประหยัดและคุ้มค่ารวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำการบ้าน

4 เวลาที่ใช้ทำการบ้านในแต่ละวัน

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ทำการบ้านประมาณ 30 นาทีไม่เกิน 1 ชั่วโมง

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้ทำการบ้านประมาณ 1 ชั่วโมงไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที

Advertisement

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ทำการบ้านไม่เกิน 2 ชั่วโมง

5 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำชับผู้บริหารสถานศึกษาในกำกับติดตามการให้การบ้านของครูเป็นระยะตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสถานศึกษาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบคุณที่มา : คุณสมศักดิ์ ตั้งกลชาญ

You might also like