Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่ง บุคลากรในสังกัด ห้าม เปิดติวสอบ ผอ.รร.-ผอ.สพท. โดยเด็ดขาด

Advertisement

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการเผยแพร่ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/4681 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี.พ.ศ.2561 และ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/4680 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

Advertisement

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๔๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๗๔๔๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกําหนดการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อทราบ ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทําการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทําเอกสาร จําหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยเด็ดขาด

Advertisement

๒. ให้สอดส่อง กํากับ ดูแลบุคลากรในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ใด ที่ส่อไปในทางทุจริต ขอให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ขอบคุณที่มาจาก : สพร.สพฐ.

You might also like