Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ส่ง คำสั่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และ คำสั่งการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน โดยให้เขตพื้นที่ฯแจ้งโรงเรียนให้ทราบ

Advertisement

เรื่อง ขอส่งคําสั่ง

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต

Advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๔๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกคําสั่งเพื่อให้สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งคําสั่ง ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทราบ และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย ดังนี้

๑. คําสั่ง สพฐ. ที่ ๙๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒. คําสั่ง สพฐ. ที่ ๔๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุง โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

Advertisement

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๗๕

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : http://academic.obec.go.th/

You might also like