ด่วนที่สุด!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖

2316

ด่วนที่สุด!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกลเรื่องการขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ในวันที่ 3 มี.ค. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วย สํานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่ามีความประสงค์จะชี้แจงและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบ เรื่องการขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการประชุม ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๔ กระทรวงศึกษาธิการ และกําหนด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทางปฏิบัติ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนเชิญท่านและข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับชม และรับฟังตามวัน และเวลาที่กําหนด โดยพร้อมเพรียงกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ขอบคุณที่มา : สพฐ.