ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท พร้อมรายละเอียดยอดเงิน ของแต่ละโรงเรียน

2967
สพฐ. แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท
สพฐ. แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท

ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท พร้อมรายละเอียดยอดเงิน ของแต่ละโรงเรียน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการแจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพฐ. แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท
สพฐ. แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท
สพฐ. แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท
สพฐ. แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท

1. หนังสือแจ้ง

2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.

3. บัญชีจัดสรร หน่วยเบิก

4. บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน

5. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร

ขอบคุณที่มา : สนผ.สพฐ. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน