Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

เพิ่มเพื่อน

เรื่องการดำเนินการจัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน

Advertisement

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ศธ 04009 /1206 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยกเลิก ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา โครงการ MOENet ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปและแจ้งแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการไปแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำความเข้าใจกับทุกโรงเรียนในสังกัดและขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โรงเรียนมีอำนาจในฐานะผู้ใช้บริการโดยตรงกับผู้ให้บริการและให้ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. สร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าการใช้งานทางธุรการการสื่อสารและการบริหารเป้าหมายสูงสุดคือใช้เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัด

3. การใช้บริการของทุกโรงเรียนสามารถใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนได้โดยตรง สำหรับสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่มีภารกิจในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากๆสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนงบประมาณตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดโรงเรือนจำนวนนักเรียนและเหตุผลในการใช้งาน 

Advertisement

4. สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่ายของผู้ให้บริการใดๆเลยหลังจากยกเลิก โครงการMOENet ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจและประสานผู้ให้บริการทั้งของรัฐวิสาหกิจและเอกชนทราบข้อมูลกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำอุปกรณ์ใดใดมาใช้รับสัญญาณเพื่อให้โรงเรียนใช้อินเตอร์เน็ตได้ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานข้อมูลและประสานงานโดยตรงกับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและรายงานข้อมูลทางออนไลน์ตามแบบที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและแจ้งประสานให้ทราบทุกวันจนกว่าโรงเรียนจะมีอินเตอร์เน็ตครบทุกโรงเรียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอนัดประชุม Conference เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจน การขอรับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15.00 นจึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายสนิท  แย้มเกษร

ที่มา : สพฐ.

You might also like