ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุมชี้แจ้ง/ซักซ้อม การย้าย ผอ.รร. การสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 61

442

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ (25 เม.ย. 2561) สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๒๕๕๖ เรื่อง การประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๘๕๙/๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. กําหนดการการประชุม จํานวน ๑ ฉบับ

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ กําหนดจัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การสอบแข่งขันตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๔๔ – ๔๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๔๔๒

 

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านทั้งหมด : คลิกที่นี่!!

ขอบคุณที่มา : สพร. สพฐ.