Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทย์-คณิต พร้อมจัดสรรบประมาณสำหรับจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต

Advertisement

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ศธ 04010/ว4314 เรื่องอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดในหนังสือดังนี้

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต

Advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. บัญชีจัดสรรและรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1 ฉบับ

2. รายชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลจํานวน 1 ฉบับ

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด กลางและเล็ก ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมอบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ส่ง ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดําเนินการภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ซึ่งขณะนี้ได้มีสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาได้รายงานผลมาแล้ว จํานวน 162 เขต และยังไม่รายงานผลจํานวน 21 เขต รายละเอียดดัง สิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและ บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ครั้งที่ 1 จํานวน 162 เขต พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2512 เพื่อเป็น ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ตามแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง (โครงการครูคลังสมอง) งบดําเนินงาน จึงขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบดําเนินการทําสัญญาจ้างเหมาและส่งมอบบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติ หน้าที่ในโรงเรียนตามรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติโดยเร่งด่วนต่อไป สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ ยังไม่ได้รายงานผลการคัดเลือกโรงเรียนรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 จํานวน 21 เขต ให้รีบรายงานผลการ คัดเลือกโรงเรียนและรายชื่อบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะบรรจุในโรงเรียนที่คัดเลือกใหม่ให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ โดยด่วนที่สุด

อนึ่ง การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการยกระดับคุณภาพ การศึกษาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ตามสาขาที่บรรจุในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น ปัจจุบันได้มีผู้ร้องเรียนว่า โรงเรียนได้มอบหมายให้บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปปฏิบัติหน้าที่หลักอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เช่น

ทําหน้าที่ธุรการ หรือสอนรายวิชาอื่น ๆ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านได้กําชับกํากับและติดตามการมอบหมายงานของ โรงเรียนในโครงการให้ดําเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ต้องปฏิบัติหน้าที่การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ตามสาขาที่บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

Advertisement

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ดาวน์โหลดไฟล์ (สพป.)

หนังสือนำส่ง
รายชื่อครู ปี 2562
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
บัญชีจัดสรรฯ
คณะกรรมการกำกับติดตาม

ดาวน์โหลดไฟล์ (สพม.)

หนังสือนำส่ง
รายชื่อครู ปี 2562
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
บัญชีจัดสรรฯ
คณะกรรมการกำกับติดตาม

สำนักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like