Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง กําชับการชําระค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ

Advertisement

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ/ โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. แบบรายงาน จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการ แจ้งให้ส่วนราชการ แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

Advertisement

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหา หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําชับ สถานศึกษาในสังกัดให้ดําเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากสถานศึกษาใดมียอดค้างชําระให้เร่งรัดชําระให้แล้วเสร็จโดยด่วน

พร้อมทั้ง รายงานผลการชําระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด ตามแบบรายงาน รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จํานวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ข้อมูลในช่วง 5 เดือนแรก (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๒) ภายในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ ข้อมูลในช่วง ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๐ มิ.ย. ๖๒) ภายในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ ไฟล์ Excel ตามที่อยู่ E-mail : budgeting01.planobecagmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือแจ้ง สพท. กำชับชำระค่าสาธารณูปโภค 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงาน

You might also like