ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ ตรวจสอบการดําเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

1036

ด่วนที่สุด เรื่อง การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายจุดเน้นในการดําเนินการ โครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งรัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความห่วงใย เรื่อง การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และกําชับให้ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย กํากับ ดูแล และตรวจสอบทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด เพราะเห็นว่านักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ และการศึกษาเป็นเรื่องพื้นฐานสําคัญ ของการพัฒนาประเทศ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กําชับ ควบคุม และตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัด ดําเนินโครงการอาหารกลางวันให้มีความ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัด ให้ผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการโรงเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว รวมทั้งดําเนินการ อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต รายงานผลการดําเนินโครงการ อาหารกลางวันให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 

โทร. ๐๒ ๖๒๘ ๕๕๑๗ โทรสาร ๐๒ ๖๒๘ ๕๕๒๒

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งสำรวจอาหารกลางวันโรงเรียน
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งสำรวจอาหารกลางวันโรงเรียน