Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ ตรวจสอบการดําเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ ตรวจสอบการดําเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

Advertisement

ด่วนที่สุด เรื่อง การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

Advertisement

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายจุดเน้นในการดําเนินการ โครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งรัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความห่วงใย เรื่อง การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และกําชับให้ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย กํากับ ดูแล และตรวจสอบทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด เพราะเห็นว่านักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ และการศึกษาเป็นเรื่องพื้นฐานสําคัญ ของการพัฒนาประเทศ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กําชับ ควบคุม และตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัด ดําเนินโครงการอาหารกลางวันให้มีความ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัด ให้ผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการโรงเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว รวมทั้งดําเนินการ อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต รายงานผลการดําเนินโครงการ อาหารกลางวันให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัดต่อไป

Advertisement

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 

โทร. ๐๒ ๖๒๘ ๕๕๑๗ โทรสาร ๐๒ ๖๒๘ ๕๕๒๒

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งสำรวจอาหารกลางวันโรงเรียน
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งสำรวจอาหารกลางวันโรงเรียน
You might also like