ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้ยืนยัน B-OBEC และ DMC ถ้าไม่ยืนยันจะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563 ได้

2995

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การยืนยันข้อมูลในระบบ B-OBEC และระบบ DMC เพื่อดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนนี้ครับ

เรื่อง การยืนยันข้อมูลในระบบ B-OBEC และระบบ DMC เพื่อการจัดทํางบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดําเนินงาน และเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้โปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์การขอตั้งงบประมาณ http://budget63.jobobec.in.th หากสถานศึกษา ไม่บันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ในระบบ DMC และยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC จะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทํา งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ในระบบ DMC พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ B-OBEC ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทุกรายการ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทําการประมวลผลข้อมูลและส่งต่อข้อมูลให้กับระบบ การขอตั้งงบประมาณ http://budget63.jobobec.in.th ในการจัดทํางบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการโดยเร่งด่วน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 ตุลาคม 2561