ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง แนวทางดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท

8578

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง แนวทางดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท

ด้วย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งจัดสรรวงเงินกู้ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามจำนวนนักเรียนในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน โดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียนจากระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียนจากระบบ SET ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในการคำนวณจัดสรรวงเงินกู้ ให้กับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกและโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก)

2. โอนเงินกู้ ไปตั้งจ่าย ณ หน่วยเบิกจ่ายในสังกัด เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรเงินกู้จากสำนักงบประมาณ

3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้
1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชีชื่อบัญชี “ชื่อหน่วยงาน(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)” เพื่อรองรับเงินที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังพร้อมส่งข้อมูลชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย (ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ ว 75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563)

เพิ่มเพื่อน

2. แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อเตรียมในการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด

3. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ผู้ปกครองประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร)ที่โรงเรียนจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

4. ตรวจสอบการจัดสรรวงเงินกู้ ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งวางแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ในระบบ GFMIS เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินกู้มาตั้งจ่ายณ หน่วยเบิกจ่าย กรณีไม่ถูกต้องตรงกันขอให้ประสานข้อมูลกับสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตรง

5. ตรวจสอบการโอนเงินกู้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนมาตั้งจ่ายณ หน่วยเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ ตามข้อ 4 กรณีไม่ถูกต้องตรงกันขอให้ประสานสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. เบิกเงินกู้ในระบบ GFMIS โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเร็ว
7. โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเงินจากคลัง

8. การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9. รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบพร้อมแจ้งให้โอนเงินกู้กลับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีมีเงินเหลือจ่าย

โรงเรียนที่มิใช่เป็นหน่วยเบิก ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองของนักเรียนให้รับทราบและเข้าใจถึงหลักการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการโอนเงินกู้ตามโครงการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองโดยตรง

2. รับทราบและตรวจสอบ ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ยืนยันตัวตนจากระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ขอให้ประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่สำหรับการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. แจ้งผู้ปกครองจัดส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองและสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารที่ผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรณี ผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้

โดยผู้ปกครองหมายเหตุในสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร ของนักเรียน

4. รวบรวมเอกสารตามข้อ 3 และจัดทำรายละเอียดพร้อมรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดทั้งหมด

1. หนังสือแจ้ง สพท.

2. แนวทางการดำเนินงาน

3. แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล

4. infographic แนวทางการดำเนินงานการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.