Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด! สาขาวิชาที่เปิดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2561

Advertisement

สาขาวิชาที่เปิดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2561


เพิ่มเพื่อน

จากการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ได้เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นั้น

Advertisement

ในการเปิดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ.2561 ที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบภายในเดือนมิถุนายน 2561 จัดสอบเดือนกรกฎาคม 2561 และบรรจุแต่งตั้งเดือนตุลาคม 2561 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมข่าวที่ 139/2561นั้น ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบให้เปิดสอบแข่งขันฯ ใน 74 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โดยจังหวัดที่ไม่ประสงค์เปิดสอบได้แก่ จังหวัดพะเยา อำนาจเจริญ และสงขลา รวมทั้งสิ้น 98 กลุ่มวิชา ดังนี้

นอกจากนี้ ข้อมูลสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นทั้ง 2 กลุ่ม ที่คาดว่าจะเปิดสอบในจังหวัดต่าง ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค.2561) มีดังนี้

Advertisement

     1) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี หรือเปิดสอนแต่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา 5 ปี จำนวน 32 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพยาบาล ดนตรีพื้นเมือง ออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) อุตสาหกรรมไฟฟ้า ช่างโลหะ การจัดการงานก่อสร้าง โสตทัศนศึกษา การเงินและบัญชี การเงินและการบัญชี การเงิน/บัญชี การเงินบัญชี การเงินการบัญชี ธุรกิจการเงินการบัญชี ธุรกิจ (การเงิน) ธุรกิจ (พัสดุ) พัสดุ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาคลินิก

     2) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนจำนวน 10 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ดนตรี ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงกำหนดวันเปิดรับสมัคร ขอให้ติดตามรายละเอียดสาขาวิชาที่จะเปิดสอบจากประกาศรับสมัครของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) แต่ละแห่ง อีกครั้งหนึ่ง


Written by เอมพร น้อยจินดา, ดรุวรรณ บุญมาก (ก.ค.ศ.)
Photo ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี (สร.)
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร (สป.)

ขอบคุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like