Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด! หัวหน้าคสช.มีคำสั่งให้ผอ.สมศ.ระงับการปฏิบัติหน้าที่

Advertisement

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๙
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เพิ่มเพื่อน

เพื่อให้การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
และการประเมินผลการจัดการศึกษา
อันเป็นกลไกสําคัญของการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในแต่ละระดับ
เป็นไปตามความมุ่งหมาย
และหลักการตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป การศึกษาของประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้ นายชาญณรงค์
พรรุ่งโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น ข้อ ๒ ให้ นายคมศร วงษ์รักษา
รองผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
จนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น ข้อ ๓
คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Advertisement

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

Advertisement

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/113/14.PDF


You might also like