Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

Advertisement

ด่วนที่สุด!! เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียบ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 1 )

Advertisement

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนได้กำหนดวันประกาศผลสอบโอเน็ตของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 3 เมษายน 2561 ซึ่งประกาศหลังจากวันที่นักเรียนจบการศึกษาแล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ. 1) กรณีดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีแนวปฏิบัติดังนี้

1 ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ. 1) ที่จะออกให้ผู้เรียนข้อมูลต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง

2 การกรอกวันเดือนปีที่อนุมัติการจบหลักสูตรลงในช่องวันอนุมัติการจบและลงวันเดือนปีที่ผู้เรียนออกจากโรงเรียนในช่องวันออกจากโรงเรียนโดยปกติทั้งสองวันจะเป็นวันเดียวกันยกเว้นในกรณีโรงเรียนยังทำหลักฐานไม่เสร็จหรือกรณีพิเศษอื่นๆวันอนุมัติการจบที่ปรากฏในระเบียนแสดงผลการเรียนอาจไม่ตรงกับวันที่ผู้เรียนออกจากโรงเรียนก็ได้ (คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2533 )

Advertisement

ดังนั้นในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปพ 1 ปีการศึกษา 2560 ในช่องวันอนุมัติการจบให้กรอกวันที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา ๖ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561) ส่วนช่องวันออกจากโรงเรียนให้กรอกวันที่สถานศึกษาบันทึกผลการสอบ o-net เสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญโดย ให้อ่านดุลพินิจของ สถาน ศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา : สวก. สพฐ.

You might also like