วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาด่วนที่สุด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

ด่วนที่สุด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

Advertisement

 

ด่วนที่สุด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๗ ฉบับ

๒. แบบข้อมูลบุคลากรตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 

๓. แบบข้อมูลบุคลากรตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 

๔. บัญชีรายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีครบวาระ

การดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปัจจุบันต่อไปอีก เป็นระยะเวลา ๑ ปี จํานวน ๑ ฉบับ

Advertisement

 

ด้วย ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๓๙ ราย และให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๙๒ ราย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีคําสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตําแหน่งรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และคําสั่งเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แล้ว ดังคําสั่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายงานในหน้าที่ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ทางตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีผลการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.1

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.1

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ

ขอบคุณที่มา : สพร. สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X