ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่

1193

ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่เขต
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่เขต

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการ ศึกษามัธยมศึกษาตามภารกิจงานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ไปปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่ได้ละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งนี้เมื่อข้าราชการดังกล่าวเข้ารับหน้าที่หมายวันใดขอให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย

 

ศน.ปฏิบัติหน้าที่-สพม.ใหม่-1-page-001 (1)
ศน.ปฏิบัติหน้าที่-สพม.ใหม่-1-page-001 (1)
ศน.ปฏิบัติหน้าที่-สพม.ใหม่-1-page-002
ศน.ปฏิบัติหน้าที่-สพม.ใหม่-1-page-002

>>>ดาวน์โหดไฟล์  ศน.ปฏิบัติหน้าที่ สพม.ใหม่ (1)

>>> ดาวน์โหลดไฟล์ ศน.ปฏิบัติหน้าที่ สพม.ใหม่ (2)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล และภาพ ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่ จาก สพฐ.