ด่วนที่สุด! แจ้งเลื่อน การอบรมคุณครู “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ประจําปี ๒๕๖๓  ออกไปไม่มีกำหนด…

1442
ด่วนที่สุด! แจ้งเลื่อน การอบรมคุณครู “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ประจําปี ๒๕๖๓  ออกไปไม่มีกำหนด...
ด่วนที่สุด! แจ้งเลื่อน การอบรมคุณครู “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ประจําปี ๒๕๖๓  ออกไปไม่มีกำหนด…

ด่วนที่สุด! แจ้งเลื่อน การอบรมคุณครู “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ประจําปี ๒๕๖๓  ออกไปไม่มีกำหนด…

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจําปี ๒๕๖๓ หลักสูตร “บริหารเงินอย่างไร เกษียณสุขใจ ไร้กังวลเรื่องหนี้ ชีวีเป็นสุข อย่างยั่งยืน” สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑,๐๐๐ คน แบ่งเป็น ๕ ภูมิภาค จํานวน ๑๐ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน โดยธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบธนาคารออมสิน กําหนดการอบรมช่วงเดือน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ธนาคารออมสิน ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนวันอบรมโครงการ ให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจําปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยง การรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้ ความร่วมมือกับมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเลื่อนการอบรม โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจําปี ๒๕๖๓ หลักสูตร “บริหารเงินอย่างไร เกษียณสุขใจ ไร้กังวลเรื่องหนี้ ชีวีเป็นสุขอย่างยั่งยืน” สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของธนาคารออมสิน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งกําหนดการอบรมฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แจ้งเลื่อนการอบรม โครงการให้ความรู้ทางการเงิน

 

ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม 
ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ