Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Advertisement

ด่วนที่สุด
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/ เขตตรวจราชการ (Cluster)/หน่วยพัฒนาครู

เพิ่มเพื่อน

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

Advertisement

เพื่อนําเข้าระบบลงทะเบียน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครู โดยให้ข้าราชการครูได้เลือกอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการและ สนใจ เพื่อให้การดําเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนา ครูรูปแบบครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/เขตตรวจราชการ (Cluster)/ หน่วยพัฒนาครู สามารถดาวน์โหลดแนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จากเว็ปไซต์ training.obec.go.th หรือ hrd.obec.go.th และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู ในสังกัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐ ๒๒๘๔ ๕๖๓๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Advertisement

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่มา : สพฐ.

You might also like