ด่วนที่สุด !!!  04009/ว 7273  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้ สพท. รายงาน สพฐ. ภายใน 16  ธ.ค. 2562

2189

ด่วนที่สุด !!!  04009/ว 7273
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้ สพท. รายงาน สพฐ. ภายใน 16  ธ.ค. 2562

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวหนังสือ ด่วนที่สุด !!!  04009/ว 7273   เรื่อง การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้ สพท. รายงาน สพฐ. ภายใน 16  ธ.ค. 2562
รายละเอียดดังนี้..

        ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้ดําเนินการจัดทําเอกสาร ประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2563  โดยกําหนดให้รายงานข้อมูลภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  รายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6452  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562  นั้น

        บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ได้รับ รายงานข้อมูล
ดังกล่าวจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ดังบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ตรวจสอบและ
ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวส่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภายใน
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ด้วย อนึ่ง หากได้ส่งข้อมูลมาแล้วแต่มีรายชื่อในบัญชีที่แจ้ง โปรดประสานยืนยันมาอีกครั้ง และขอขอบคุณในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

ด่วนที่สุด !!!  04009/ว 7273  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้ สพท. รายงาน สพฐ. ภายใน 16  ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด !!!  04009/ว 7273  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้ สพท. รายงาน สพฐ. ภายใน 16  ธ.ค. 2562

 

ด่วนที่สุด !!!  04009/ว 7273  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้ สพท. รายงาน สพฐ. ภายใน 16  ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด !!!  04009/ว 7273  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้ สพท. รายงาน สพฐ. ภายใน 16  ธ.ค. 2562

 

ด่วนที่สุด !!!  04009/ว 7273  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้ สพท. รายงาน สพฐ. ภายใน 16  ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด !!!  04009/ว 7273  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้ สพท. รายงาน สพฐ. ภายใน 16  ธ.ค. 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ไฟล์ PDF)  คลิกที่นี่

 

ที่มา   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ   สพฐ.