ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564

2912
ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564
ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564

การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564 เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือเรื่อง การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินตกเบิก สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยผู้มีอำนาจลงนาม คำสั่งแต่งตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ในระบบเบิกจ่ายตรงและขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วุฒิที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินตกเบิกคำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ เดือนเมษายน 2563 ถึงมิถุนายน 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอเรียนว่าเพื่อให้การบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2564 เกิดประโยชน์กับส่วนราชการสูงสุด และสอดคล้องกับกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการจัดทำข้อมูลวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินตกเบิกสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่โดยจำแนกตาม คำสั่งและวิทยฐานะให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 1 ถึง 3 พร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของเดือน ที่รายงานด้วยทั้งนี้ขอให้ส่ง ถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามปฏิทินการดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดต่อไป

 

ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564
ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564
ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564
ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564
ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564
ด่วนมาก การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สพฐ.