วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTด่วนมาก!!! การป้องกัน การกระทำผิดวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมออนไลน์

ด่วนมาก!!! การป้องกัน การกระทำผิดวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมออนไลน์

Advertisement

ด่วนมาก!!! การป้องกัน การกระทำผิดวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมออนไลน์

สวัสดีครับ คุณครูทุกท่านและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน การกระทำผิดวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมออนไลน์ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้มีการเผยแพร่ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศค้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา หน่วยที่ 5 การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย และหน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการประเมินระดับนานาชาติ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- leaning) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 รหัสหลักสูตรที่ 62121 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งจากผู้เข้ารับการอบรมว่า มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มหนึ่ง ให้บริการรับจ้างเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรดังกล่าว และเรียกเก็บค่าว่าจ้าง ผ่านการโฆษณาเชิญชวนบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูล พบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และได้กระทำการรับจ้างเข้ารับการอบรมดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์แทนผู้อื่นและเรียกเก็บคำว่าจ้างซึ่งเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้งมีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นและหรือรับจ้างเข้ารับการอบรม ซื้อขายและหรือเผยแพร่เฉลยแบบทดสอบของการอบรมทั้งที่แสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไร จ้าง วาน ใช้ผู้อื่นและหรือ

ด่วนมาก!!! การป้องกัน การกระทำผิดวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมออนไลน์
ด่วนมาก!!! การป้องกัน การกระทำผิดวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมออนไลน์

รับจัดทำผลงานทางวิชาการของการอบรมออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดต่อมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งย้ำเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ เรื่อง การป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ดังนี้

Advertisement

1. มาตรา 84 ความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

2. มาตรา 93 ความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนำเอาผลงานทางวิซาการของผู้อื่น หรือจ้าง วานใช้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดำเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทำผลงานวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

Advertisement

ขอแสดงความนับถือ
(นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนมาก!!! การป้องกัน การกระทำผิดวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมออนไลน์
ด่วนมาก!!! การป้องกัน การกระทำผิดวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมออนไลน์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments