Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว2165 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Advertisement

วันนี้ 23 เมษายน พ.ศ. 2561สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้ง ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว2165 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง สํารวจตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Advertisement

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ๒. แบบรายงานตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๓. แบบรายงานตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจํา

ตามหนังสือที่อ้างถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ตามข้อเสนอคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เรื่องการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจํา โดยให้ดําเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการที่มีตําแหน่งข้าราชการเกษียณอายุในแต่ละปีแจ้งตําแหน่งที่เห็นสมควร ยุบเลิกเท่ากับจํานวนตําแหน่งที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์กรกลาง บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คปร. กําหนด อนึ่ง กรณีข้าราชการที่ครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณใด มีเหตุต้อง ออกจากราชการ (เช่น ตาย ลาออก ออกด้วยเหตุทางวินัย เป็นต้น) ก่อนถึงวันครบกําหนดเกษียณอายุ ในปีงบประมาณนั้น ให้ถือว่าตําแหน่งสุดท้ายที่ข้าราชการผู้นั้นครองอยู่เดิม (ก่อนออกจากราชการ) เป็นตําแหน่งที่อยู่ในข่ายที่ส่วนราชการนั้นต้องแจ้งในบัญชีตําแหน่งข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณนั้น

๒. กรณีลูกจ้างประจํา ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจําที่ว่างจากผลการเกษียณอายุและ ว่างโดยเหตุอื่น พร้อมรายงานผลการดําเนินการให้ คปร. ทราบ ทั้งนี้ คปร. จะพิจารณา ยกเว้น การยุบเลิก อัตราลูกจ้างประจําที่ว่างลงเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานที่กําหนด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๓) แล้วส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (ไฟล์excel) และทางอีเมล plankruksahotmail.com และขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สงวนตําแหน่งว่างดังกล่าวไว้ จนกว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีหนังสือแจ้งการจัดสรรคืน ยกเว้น ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ส่วนราชการแต่งตั้งบุคคลในอัตราว่างดังกล่าวได้ทันที

โดยให้ ถือว่า คปร. อนุมัติการจัดสรรคืนให้แล้ว (สําหรับตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษาที่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตําแหน่งผู้อํานวยการ สถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน และอยู่ในแผนการรวมสถานศึกษา หากมีความ จําเป็นต้องใช้อัตราดังกล่าวขอให้สงวนตําแหน่งว่างอื่นไว้ทดแทน) ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สําเนาข้อมูลดังกล่าวไว้สําหรับควบคุมการใช้ตําแหน่งให้ตรงกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

Advertisement

ขอแสดงความนับถือ

 

นายอัมพร พินะสา

ผู้ช่วยเลขาธิการตณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มแผนอัตรากําลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖-๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖,๓๘

 

1. 1.หนังสือ แจ้งเขต [‘ ขนาดไฟล์ 946.41 KB ‘]
2. 2.สิ่งที่ส้งมาด้วย 1 [‘ ขนาดไฟล์ 2.25 MB ‘]
3. 3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แนวปฏิบัติ) [‘ ขนาดไฟล์ 71.95 KB ‘]
4. 4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [‘ ขนาดไฟล์ 80.59 KB ‘]
5. 5.สิ่งทีส่งมาด้วย 3 (แนวปฏิบัติ) [‘ ขนาดไฟล์ 102.58 KB ‘]
6. 6.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 [‘ ขนาดไฟล์ 74.77 KB ‘]

ที่มาของข้อมูล : สพร.สพฐ.

You might also like