Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! กรมการปกครองเปิดสอบข้าราชการ 310 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 26 มิ.ย. 2561

Advertisement

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 310 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2561

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการแกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างจังหวัด
ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างจังหวัด
ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

3. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างจังหวัด
ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 26 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้
ความส ามารถทางวิช าการในการทำงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างจังหวัด
ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 54 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างจังหวัด
ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 59 อัตรา

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (พื้นที่ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 100 อัตรา

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 50 อัตรา

9. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (พื้นที่ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา

10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th
เข้าเว็บไซต์เพื่อทำการสมัคร >> job.dopa.go.th

เปิดรายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ที่มา : https://dopa.thaijobjob.com/


You might also like