Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน! กรมบัญชีกลางชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561

Advertisement

วันนี้ (25 พ.ค. 2561) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
1. หลักเกณฑ์พิจารณา
1.1 พิจารณาตำแหน่ง หน้าที่ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เหตุผลความจำเป็น หากสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.พ. กำหนดไว้ ซึ่งจะกำหนดเป็นรายตำแหน่ง
1.2 หากต้องการขอเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด เช่น
– กรณีขอจ้างเกินระยะเวลาเกิน 1 ปี เช่น ต้องเป็นไปตามนโยบาย หรืองาน/โครงการ
ที่มีกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี 
– กรณีการขอเกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ก็จะพิจารณาความรู้ความสามารถ ความ
เหมาะสม ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้าน
2. มีการกำหนดปฏิทินการดำเนินการ
2.1 การกำหนดระยะเวลาการยื่นขอตกลง ภายในเดือนกรกฎาคม ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
2.2 ระยะเวลาพิจารณา ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับหนังสือขอทำความตกลง
2.3 กำหนดแบบฟอร์มในการขอข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณา

 

ที่มา : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

You might also like