Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! กศน.เปิดสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 198 อัตรา สมัครออนไลน์ 15-21 พ.ค. 61

Advertisement

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดสํานักงาน กศน.

เพิ่มเพื่อน

ด้วย อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ๑.๑ จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (แนบท้ายประกาศ ๑) หน่วยที่ ๑ พื้นที่ทั่วไป
จํานวน ๑๗๔ อัตรา หน่วยที่ ๒ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จํานวน ๑๖ อัตรา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา) หน่วยที่ ๓ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ
จํานวน ๔ อัตรา
๑.๒ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (แนบท้ายประกาศ ๒ )

๑.๓ อัตราเงินเดือนตําแหน่งครูผู้ช่วย
สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท ๒) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขึ้น ๑๕,400 บาท
๓) ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๕๐๐ บาท หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายละเอียดประกาศ รับสมัคร ครูผู้ช่วย กศน.>>
 

Advertisement

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี่>>

ขอบคุณข้อมูลจาก >> สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

You might also like