Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน! ก.ค.ศ. ชี้แจง การปรับคุณวุฒิเพื่อขอเลื่อวิทยฐานะครูชำนาญการ

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ.

เพิ่มเพื่อน

การปรับคุณวุฒิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตามที่ได้มีการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นภายหลังจากการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะ ด้านคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ และคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก ในสัปดาห์นี้จึงนำทั้ง 2 เรื่องนี้ มาบอกกล่าวให้ได้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนี้

1. ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

2. ต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น หลังจากที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี และหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.

4. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการเต็มเวลา หรือใช้เวลาราชการบางส่วน หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการ และสำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ และเป็นไปตามข้อ 2 สามารถนำคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น มาใช้สำหรับการปรับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต่อไปได้

กรณีการยื่นขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ หากได้รับคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และได้ยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะไว้ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สามารถนำมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งได้

Advertisement

หวังว่า สิ่งที่นำมาบอกกล่าวในวันนี้จะทำให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมโดยทั่วกัน แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

ขอบคุณที่มาจาก เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

You might also like