Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนครู รอบที่ 1/2562 ให้ประเมินครู 4 ด้าน

Advertisement

ด่วน!! มติที่ประชุม ก.ค.ศ. ให้ประเมินเลื่อน เงินเดือน ครู 4 ด้าน เริ่มใช้ในการประเมิน รอบที่ 1/2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)โดยเกณฑ์การประเมินจะทำตามตัวชี้วัดประกอบด้วย

เพิ่มเพื่อน

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน

Advertisement

2.การบริหารจัดการชั้นเรียน

3.การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Advertisement

โดยให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ประเมินจากการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้ เห็นชอบให้แก้ไข แบบบันทึกการประเมิน แนบท้ายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ตามที่กำหนดไว้เดิม และเห็นชอบคำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กำหนดใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2562

ก.ค.ศ.รื้อหลักเกณฑ์ประเมินครู

ที่มา : ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2562

เดลินิวส์ ออนไลน์ ก.ค.ศ.รื้อหลักเกณฑ์ประเมินครู

You might also like