Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! รับครูคืนถิ่นรอบ2 จำนวน 2,244 คน  ใน 35 สาขาวิชา

Advertisement

0

สาขา-อัตราบรรจุครูคืนถิ่นรอบ2
“สุภัทร” เผยรายชื่อ 35 สาขาวิชาพร้อมจำนวนรับบรรจุครูคืนถิ่นรอบ2 ชี้ประมวลผลในที่แคสรอบ3.5
จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.38 น.

วันนี้ (21 พ.ค.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี(5ปี) เพิ่มเติม โดยมีอัตราบรรจุ จำนวน 2,244 คน  ใน 35 สาขาวิชา แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 2,074 คน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 139 คน กรุงเทพมหานคร  23 คน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  8 คน

 

โดยมีอัตราบรรจุในสาขาวิชาต่าง ๆได้แก่  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ  8 อัตรา  การศึกษาพิเศษ  15 อัตรา  เกษตรกรรม  71 อัตรา  คณิตศาสตร์ 139 อัตรา คหกรรมศาสตร์  79 อัตรา คอมพิวเตอร์67 อัตรา เคมี 11 อัตรา  เครื่องกล(ช่างยนต์)  23 อัตรา เครื่องมือกล(ช่างกลโรงงาน) 4 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 12 อัตรา   ชีววิทยา 13 อัตรา ดนตรีไทย 12 อัตรา ดนตรีศึกษา 33อัตรา ดนตรีสากล 9 อัตรา ทัศนศิลป์  8 อัตรา เทคนิคโลหะ(ช่างเชื่อม)2 อัตรา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  9 อัตรา ธุรกิจศึกษา/เลขานุการ  8 อัตรา นาฏศิลป์42 อัตรา ปฐมวัย 354 อัตรา  ประถมศึกษา 343 อัตรา พลศึกษา 93 อัตรา  ฟิสิกส์ 10 อัตรา  ภาษาไทย 269 อัตรา ภาษาอังกฤษ 121 อัตรา  วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)95 อัตรา  วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) 21 อัตรา  วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง 10 อัตรา วิศวกรรมอุตสาหการ 10 อัตรา ศิลปะ  46 อัตรา สถาปัตยกรรม  1 อัตรา สังคมศึกษา 205 อัตรา สุขศึกษา  52 อัตรา อิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้าสื่อสาร) 8 อัตรา และอุตสากรรมศิลป์ 41อัตรา
                    

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต https://muakru.thaijobjob.com/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  25 พ.ค. 2561 ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ถึวันที่ 26 พ.ค.2561 ส่งเอกสารการสมัครสอบมายัง สกอ. ถึงวันที่ 26 พ.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2561 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครศึกษาประกาศการรับสมัครอย่างละเอียดและทำความเข้าใจ เพราะการสมัครมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ขณะที่ระยะเวลาในการสมัครค่อนข้างสั้น และการดำเนินจะเป็นไปตามระยะเวลาและขั้นตอนของการเคลียริ่งเฮาส์ของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคสรอบ 3.5 ที่จะมีการเคลียริ่งเฮาส์พร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคล(มทร.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)

 

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์  จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.38 น.

 


เพิ่มเพื่อน

Advertisement

You might also like