ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ ราย

766

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)

นายพีระ รัตนวิจิตร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)

นายพีระพล พูลทวี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒)

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ